EventsCitizenship Mock Interview English/Vietnamese

Citizenship Mock Interview English/Vietnamese

5:00 PM – 7:00 PM
Tully

Description

Learn citizenship vocabulary, Civics, U.S History and Government while practicing for your citizenship interview.

If your citizenship interview is coming up, this is your opportunity to practice with our trained volunteers.

During the mock citizenship interview, the volunteers will simulate the interview and help prepare you for the actual test!

No registration required

Practice for the citizenship test online at LearningExpress.

Lớp Công dân, Lịch sử và chính phủ mỹ trong lúc tập phỏng vấn nhập tịch. Nếu cuộc phỏng vấn của bạn sắp đến, đây là cơ hội cho bạn thực tập với những người tình nguyện đã được huấn luyện. Trong các buổi tập phỏng vấn nhập tịch, những người tình nguyện sẽ dựng cuộc phỏng vấn như thật và giúp bạn chuẩn bị cho cuộc thi thật.

Không cần đăng ký.

Tập lấy bài thi nhập tịch trên mạng tại LearningExpress.

Program:
Family Learning Centers
Suitable for:
Adults, ages 18+
Type:
Citizenship & Immigration
Language:
English, Tiếng Việt

Powered by BiblioCommons.

BiblioEvents: app01 Version 2.15.0 Last updated 2020/08/05 11:53

Image Built on: August 5, 2020 3:46 PM