EventsCitizenship Class

Citizenship Class

5:00 PM – 7:00 PM
Tully

Description

This course is for lawful permanent residents who want to become citizens.

Students will learn about the civics (U.S. history and government) questions on the naturalization test. This is the main focus of the course for the majority of the classes.

Students will also learn about the naturalization process, including Form N-400, and get to practice their English skills.

Students should have a good understanding of English prior to taking this class.

Free. No registration required.

Đây là lớp học cho những người dân định cư vĩnh viễn hợp pháp đang muốn trở thành công dân.

Các học sinh sẽ học các câu hỏi về công dân (Lịch sử và Chính phủ Hoa Kỳ) trong bài thi nhập tịch. Đây là trọng tâm chính của lớp.

Các học sinh cũng sẽ học biết về thủ tục nhập tịch, bao gồm đơn N-400, và được luyện kỹ năng đọc viết tiếng Anh.

Các học sinh nên hiểu được tiếng Anh trước khi lấy lớp.

Miễn phí. Không cần đăng ký.

Hashtag: #Citizenship
Program:
Family Learning Centers
Suitable for:
Adults, ages 18+
Type:
Citizenship & Immigration
Language:
English, Tiếng Việt

Powered by BiblioCommons.

BiblioEvents: app02 Version 2.15.1 Last updated 2020/08/13 13:07

Image Built on: August 13, 2020 3:53 PM