EventsNative American Heritage Month Đọc truyện song ngữ | Bilingual Storytime

This event has already occurred.

Native American Heritage Month Đọc truyện song ngữ | Bilingual Storytime

5:00 PM – 6:00 PM
Evergreen

Description

Join us for a special storytime as we celebrate and learn about Native American Heritage Month through stories, songs, and more of your favorite storytime activities. 

This program is in honor of Native American Heritage Month.

Giờ đọc truyện song ngữ Anh-Việt được tổ chức tại Thư Viện Evergreen, 2635 Aborn Road, San Jose, nhằm thúc đẩy các hoạt động đọc viết sớm qua các câu chuyện, bài hát, múa ca và vận động cơ thể. Chương trình này dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi cùng với cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ! Tất cả những người tham dự đều được yêu cầu tuân theo Nguyên tắc An toàn của Thư viện.

Hoàn toàn miễn phí, không cần đăng ký trước.

Để yêu cầu cung cấp các phương tiện theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật cho các sự kiện do thư viện tài trợ, xin vui lòng gọi số 408-808-2000 hoặc gửi email đến Accessibility@sjlibrary.org ít nhất ba ngày làm việc trước sự kiện.

Bilingual Storytime in English and Vietnamese, hosted by Evergreen Branch Library, will promote early literacy with stories, songs, fingerplay and movement activities. This program is geared for children of all ages and their parents/caregivers! All attendees will be required to observe the Library's Safety Guidelines.

Free, no registration is required.

To request an accommodation under the Americans with Disabilities Act for library-sponsored events, please call 408-808-2355 or email Accessibility@sjlibrary.org at least three business days prior to the event.

Program:
Native/Indigenous Voices
Suitable for:
Young Children, ages 0-5
Type:
Storytime
Language:
English, Tiếng Việt

Powered by BiblioCommons.

BiblioEvents: app01 Version 3.8.2 Last updated 2023/11/07 09:36

Image Built on: November 7, 2023 2:31 PM